Duke of Argyll

Duke of Argyll Pub, Four Points Sheraton, 7230 Argyll Road NW, Edmonton, Alberta